Ogłoszenie

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NOWE !!!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem ponownie komunikuje, że odnotowuje liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niedostatecznego ciśnienia wody oraz chwilowych zakłóceń w jej dostawach. Powyższe nie związane jest wystąpieniem awarii urządzeń infrastruktury wodociągowej.

Zaobserwowano zwiększone zużycie wody (z sieci wodociągowej) spowodowane występowaniem wysokich temperatur oraz małej ilości opadów atmosferycznych. Zakłócenia te występują szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W związku z powyższym apelujemy o korzystanie z wody, do celów niezbędnych w gospodarstwach domowych i rolnych, w sposób oszczędny i odpowiedzialny.
Prosimy o ograniczenie podlewania trawników i upraw!
Ponadto apelujemy o ograniczenie poboru wody w celu napełniania basenów i oczek wodnych!
Przypominamy o kategorycznym zakazie mycia pojazdów i urządzeń w miejscach do tego nie przystosowanych i nie spełniających określonych wymogów.
Jednocześnie informujemy, że nielegalny pobór wody z hydrantów to kradzież i zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za nielegalny pobór wody przewidziana jest grzywna, w wysokości do 5.000 zł.

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content