13 czerwca 2017

Numery telefonów

Kontakt: Numery telefonów:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.

Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel.: 52 333 88 10

sekretariat@pumnowe.pl

Prezes Zarządu – Cezary Balewski
prezes@pumnowe.pl
tel.: 52 333 88 11

Prokurent – Główny księgowy 
tel.: 52 333 88 20
wieslawa.braun@pumnowe.pl

BOK – Dział Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 333 88 13

tel.: 723 451 898
komunalne@pumnowe.pl

Kierownik działu gospodarki komunalnej
tel.: 52 333 88 17
komunalne@pumnowe.pl

BOK – Dział Wodociągi i Oczyszczalnia

tel.: 52 333 88 18

tel.: 723 451 898

wodociagi@pumnowe.pl

Oczyszczalnia

tel.: 607 448 225
oczyszczalnia@pumnowe.pl

Kierownik ekipy remontowej
tel.: 52 333 88 14
remonty@pumnowe.pl

Hala Widowiskowo Sportowa
tel.: 52 331 43 65
tel.: 510 909 866
hala@pumnowe.pl

Dział gospodarki mieszkaniowej
Zarządca nieruchomości
tel.: 52 333 88 14
mieszkaniowe@pumnowe.pl

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nowem: 55 8173 0005 2001 0000 2512 0001

NIP 5591512822
KRS 0000195428

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki 2.594.301,96 zł.

PUM Sp. z o.o. w  Nowem  świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

Zaopatrzenia  w wodę i oczyszczania ścieków,  oczyszczania miasta, pielęgnacji terenów zielonych oraz odbioru odpadów komunalnych.  Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu.

Stanowisko Nr telefonu email Czynne
Prezes Zarządu 52 333 88 11 prezes@pumnowe.pl  
Prokurent – Główny księgowy  52 333 88 20 wieslawa.braun@pumnowe.pl  
Sekretariat
Fax
52 333 88 10 sekretariat@pumnowe.pl  
Biuro Obsługi Klienta Dział Gospodarki Komunalnej 52 333 88 13

723 451 898

komunalne@pumnowe.pl  
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej 52 333 88 17 komunalne@pumnowe.pl  
Zarządca Nieruchomości 52 333 88 14 mieszkaniowe@pumnowe.pl  
Kierownik Ekipy Remontowej 52 333 88 14 remonty@pumnowe.pl  
Kadry i płace 52 333 88 12 kadry@pumnowe.pl
Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Księgowość i windykacja

52 333 88 19

52 333 88 19

52 333 88 20

wspolnoty@pumnowe.pl

ebok@pumnowe.pl

windykacja@pumnowe.pl

ksiegowosc@pumnowe.pl

od 7:00 do 15:00
Hala Widowiskowo-Sportowa
52 331 43 65
510 909 866
hala@pumnowe.pl
Biuro Obsługi Klienta – Wodociągi 52 333 88 18

723 451 898

wodociagi@pumnowe.pl
Oczyszczalnia ścieków 607 448 225 oczyszczalnia@pumnowe.pl cała doba
Zakład Szklarski 500 532 580 z.szklarski@pumnowe.pl 7:00 do 15:00
Kasa 52 333 88 15 kasa@pumnowe.pl czynna we wtorki i czwartki od 9:00-13:00
Ciepłownia 52 332 74 71 cieplownia@pumnowe.pl
Składowisko odpadów 52 332 77 12 skladowisko@pumnowe.pl 7:00 do 15:00

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content