Ogłoszenie

Nowe, dnia 04-08-2021 DZ/2282/2021 Szanowni mieszkańcyGminy NoweOGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem działając na podstawie Art. 9 ust.1.nowelizacji Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.2180)informuje, iż z dniem 12 sierpnia 2021 roku wejdzie w życie Read more about Ogłoszenie[…]

Skip to content