Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pumnowe.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesława Braun.
 • E-mail: wieslawa.braun@pumnowe.pl
 • Telefon: 523338820

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem
 • Adres: Plac Św. Rocha 5
  86-170 Nowe
 • E-mail: sekretariat@pumnowe.pl
 • Telefon: 523338810

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście znajduje się od strony podwórza.
Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze w Biurze Obsługi Klienta. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak windy w budynku.
Na parkingu sąsiadującym z siedzibą PUM znajduje się miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Skip to content