PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH sp. z o.o. w nowem

Działy

Go to GOSPODARKA KOMUNALNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

Go to WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA

WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA

Go to GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Go to SKŁADOWISKO ODPADÓW

SKŁADOWISKO ODPADÓW

Go to HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

Go to STADION MIEJSKI

STADION MIEJSKI

Historia

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem to firma, która dziedziczy ponad 110 lat historii. Przedsiębiorstwo służy społeczeństwu Nowego. Dzięki pracy wielu ludzi, ich zaangażowaniu, poświęceniu, spółka rozwija się, obejmując swym zasięgiem działania nie tylko rejon miasta Nowe, ale również ościenne gminy.

Wodociągi miejskie

Najstarszym działem naszego przedsiębiorstwa są wodociągi miejskie. Pierwsze wzmianki dotyczące miejskich wodociągów pojawiły się pod koniec 1902 roku.

Nasz zakład został powołany do życia 1 stycznia 1951 roku przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świeciu, jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Świeciu.

Do jego zadań należały usuwanie i wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usuwanie wód opadowych. Przedsiębiorstwo zajmowało się ponadto oczyszczaniem ulic i placów, jak również zaopatrywaniem ludzi w wodę pitną.

Zmiany struktury organizacyjnej

Istotną zmianę w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyniósł początek lat 70. kiedy to połączono je z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. W wyniku tej konsolidacji, którą przeprowadzono 1 stycznia 1973 roku, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM).

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świeciu w tym samym roku wydało uchwałę o powołaniu Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PPGKiM) w Świeciu, które miało powstać z połączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowem. Zarządzenie weszło w życie z 1 stycznia 1974 roku.

1 lipca 1975 roku Dyrektor Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bydgoszczy wydał zarządzenie, które zmieniło nazwę powstałego półtora roku wcześniej powiatowego zakładu na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM).

Po przełomie ustrojowym

Zarządzeniem nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Świeciu z dnia 22 marca 1990 roku w sprawie podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeciu oraz Uchwałą nr XI/52/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nowem z dnia 6 kwietnia 1990 oraz Zarządzeniem nr 2/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Nowem z dnia 30 kwietnia 1990 roku utworzono przedsiębiorstwo użyteczności publicznej pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem”.

Zadaniem przedsiębiorstwa były produkcja i usługi w zakresie:

1) zarządu państwowymi zasobami lokalowymi,

2) zarządu państwowymi terenami,

3) utrzymanie urządzeń sanitarnych,

4) utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników przyległych do terenów państwowych,

5) prowadzenie działalności handlowej,

6) prowadzenie produkcji w zakresie materiałów budowlanych, trumien, nagrobków itp.,

7) produkcja materiałów szkółkarskich,

8) usługi w zakresie prac budowlanych, mechanicznych itp.,

9) transport i dystrybucja gazu bezprzewodowego.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem rozszerzyło swoją działalność statutową o usługi wodno-kanalizacyjne oraz usługi ciepłownicze co spowodowało wyraźne zwiększenie majątku gminnego.

Przekształcenie w spółkę

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem – jako przedsiębiorstwo państwowe działało w okresie od 4 czerwca 1990 do 26 lutego 1997 roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XXIV/99/96 z dnia 26 czerwca 1996 roku, Zarząd Gminy podjął decyzję o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Gminy Nowe.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. została zarejestrowana e Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego VIII Wydziała Gospodarczy w Bydgoszczy w dniu 27 lutego 1997 roku pod nr BRH 3998. W tej postaci przedsiębiorstwo nieprzerwanie działa do chwili obecnej.

Po przekształceniu w spółkę gminną zakres usług uległ zmianie i obecnie obejmuje:

• zaopatrzenie ludności miasta i Gminy Nowe w wodę, • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, • wywóz nieczystości płynnych, • zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi, • zarzadzanie obiektami sportowymi, • świadczenie usług budowlanych, • świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych, • świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, sprzątanie ulic i placów, zimowe utrzymanie ulic i chodników, • utrzymanie składowisko odpadów, • produkcja i dystrybucja ciepła • działalność sportowa.

PUM Sp. z o.o. posiada swoją siedzibę przy Placu Św. Rocha 5 w Nowem. Przy zastosowaniu nowych technologii ciągłej zmianie ulega jedynie wzrost jakości świadczonych przez nas usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych jak i pozostałych usług.

ZARZĄD I KIEROWNICTWO

właściwi ludzie na właściwych miejscach

Cezary Balewski

Wiesława Braun

Karolina Gardzielewska

Numery Alarmowe

Bądź w kontakcie

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content