Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

W związku z dyspozycją wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) zmienionej ustawą z dnia 14 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do przeprowadzenia porównania cen jednoczłonowych, o którym mowa w art. 3a ust. 4.

„4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo

2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym – przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.

Z uwagi na interes odbiorcy, priorytetem realizacji przepisów ustawy jest maksymalne ograniczenie ponoszonych przez niego opłat za ciepło.

Ta dyspozycja ustawy oznacza konieczność porównania trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła:

 – maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1,

 – ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, określoną na postawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie o których mowa w art. 2 ust 5b,

 – ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy.

PUM Spółka z o.o. w Nowem dokonała porównania ww. trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła.

W przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej w Nowem najniższą ceną jest „cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.”

Tabela – Ceny i stawki opłat netto jakie będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4. ust. 1 od 1 marca 2023 roku:

Grupa taryfowa Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Nośnik Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Roczna Rata miesięczna Roczna Rata miesięczna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ] [zł/m3] [zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
N2/I 183 857,70 15 321,47 80,47 14,01 125 845,20 10 487,10 6,29
N2/G 183 857,70 15 321,47 80,47 14,01 135 162,84 11 263,57 8,44

Zamieszczone w powyżej tabeli ceny i stawki opłat są identyczne z tymi, które obowiązują w Nowem w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 1 października 2022 roku.

Cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe jest niższa od „ceny dostawy ciepła” o 35%. Cena ta jest jednocześnie niższa o 31% od „maksymalnej ceny dostawy ciepła” obliczonej na podstawie cen i stawek opłat powiększonych o 40% w stosunku do obowiązujących w dniu 30 września 2022 roku.

Prezes Zarządu

Cezary Balewski

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content