Spotkanie Burmistrza Nowego z Prezesem PUM w sprawie poprawy jakości wody

W dniu dzisiejszym, w związku z wczorajszym komunikatem w sprawie pojawienia się bakterii z grupy coli, Burmistrz Nowego spotkał się z Prezesem PUM Sp. z o.o. w Nowem.

Na terenie gminy znajdują się trzy stacje – ujęcia wody: w Nowem, Trylu i Bochlinie. Każdemu ujęciu przyporządkowane są kontrolne punkty poboru wody, łącznie jest ich jedenaście. Stacje na wsiach mają po trzy punkty kontrolnego poboru wody, w Nowem jest ich pięć.

Woda jest regularnie badana przez służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu (PSSE). W lutym br. wykonane zostało badanie kontrolne, które obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Pobrano po dwie próby z każdej stacji. W maju zaplanowano monitoring przeglądowy, który obejmuje mikrobiologię i szerokie spektrum parametrów fizykochemicznych.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich we własnym zakresie dokonuje, oprócz wymienionych badań zewnętrznych, własne badania każdego z ujęć: cztery razy badania kontrolne i raz do roku badanie monitorująco-przeglądowe. Badania te wykonuje certyfikowane laboratorium zewnętrzne.

Obecnie woda w gminie Nowe czerpana jest z ujęć głębinowych, co nie wymaga stałego chlorowania.

W ramach badań kontrolnych pobrane zostały dwie próbki, z dwóch punktów na terenie Nowego. W próbce pobranej z punktu zlokalizowanego w PUM Nowe wykryto 3 jtk bakterii z grupy coli na objętość próbki. Jest to niewielkie przekroczenie normy, co pozwala na spożycie wody po jej uprzednim przegotowaniu – zgodnie z zaleceniami PSSE. Próbka pobrana z drugiego punktu kontrolnego, zlokalizowanego na tym samym odcinku wodociągu, nie wskazała bakterii z grupy coli. Zgodnie z przyjętymi procedurami, pomimo tego, że bakterie z grupy coli pojawiły się tylko w jednym z dwóch punktów, prewencyjne zalecenia wydano dla całego ujęcia

Jest wiele czynników wpływających na pojawienie się bakterii w wodzie. Jednym ze sposobów na utrzymanie odpowiedniej jakości wody jest jej stałe chlorowanie, jednak wpływa to na jej smak.

Z uwagi na pojawiające się incydenty Przedsiębiorstwo Usług Miejskich dokona natychmiastowej wymiany urządzeń związanych z dezynfekcją wody na nowsze, rozważana będzie także kwestia kilkustopniowego systemu dezynfekcji wody z zastosowaniem także lamp UV. Zakup nowego urządzenia uzależniony będzie tylko od jego dostępności na rynku.

W dniu dzisiejszym została pobrana kolejna próba i wyniki znane będą w poniedziałek.

Od kilku miesięcy trwają prace związane z przygotowaniem do budowy nowych elementów stacji uzdatniania wody w Nowem. Burmistrz Nowego zgłosił inwestycję do realizacji w ramach kolejnych środków europejskich. Wykonano już projekty budowlane, uruchomienie konkursu ma nastąpić w kolejnym roku – dwóch. Wartość tej inwestycji to pięć milionów złotych. Nowa stacja podniesie zarówno jakość i ciśnienie wody.

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content