INFORMACJA

W sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych

w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.). informuję, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowane przez PUM Sp. z o.o. w Nowem w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40%, zostały zawarte w poniższej tabeli (ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT). 

1) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł ciepła zasilających sieci ciepłownicze

Grupa taryfowa Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Nośnik Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Roczna Rata miesięczna Roczna Rata miesięczna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ] [zł/m3] [zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
N2/I 484 553,88 40379,49 107,83 35,94 177224,88 14768,74 9,04
N2/G 484 553,88 40379,49 107,83 35,94 190914,84 15909,57 12,17

 

 W związku z dyspozycją wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) zmienionej ustawą z dnia 14 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do przeprowadzenia porównania cen jednoczłonowych, o którym mowa w art. 3a ust. 4.

„4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 2, jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo

2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym – przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym okresie rozliczeniowym, cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.

Z uwagi na interes odbiorcy, priorytetem realizacji przepisów ustawy jest maksymalne ograniczenie ponoszonych przez niego opłat za ciepło.

Ta dyspozycja ustawy oznacza konieczność porównania trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła:

– maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1,

– ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, określoną na postawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie o których mowa w art. 2 ust 5b,

– ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy.

PUM Spółka z o.o. w Nowem dokonała porównania ww. trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła.
W przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej w Nowem najniższą ceną jest „cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.”

Tabela – Ceny i stawki opłat netto jakie będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4. ust. 1 od 1 marca 2023 roku:

Grupa taryfowa Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Nośnik Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
Roczna Rata miesięczna Roczna Rata miesięczna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ] [zł/m3] [zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
N2/I 183 857,70 15 321,47 80,47 14,01 125 845,20 10487,10 6,29
N2/G 183 857,70 15 321,47 80,47 14,01 135 162,84 11263,57 8,44

Zamieszczone w powyższej tabeli ceny i stawki opłat są identyczne z tymi, które obowiązują w Nowem w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 1 października 2022 roku.

Cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe jest niższa od „ceny dostawy ciepła” o 35%. Cena ta jest jednocześnie niższa o 31% od „maksymalnej ceny dostawy ciepła” obliczonej na podstawie cen i stawek opłat powiększonych o 40% w stosunku do obowiązujących w dniu 30 września 2022 roku.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content