Ogłoszenie

Nowe, dnia 04-08-2021

DZ/2282/2021

Szanowni mieszkańcy
Gminy Nowe
OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem działając na podstawie Art. 9 ust.1.
nowelizacji Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.2180)
informuje, iż z dniem 12 sierpnia 2021 roku wejdzie w życie nowa Taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowe na okres
3 lat.
Obowiązująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zatwierdzona została Decyzją Nr GD.RZT.70.251.83.2021.D.DW Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia
12 lipca 2021 roku na okres 3 lat.
Szczegółowa informacja znajduję się na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa
www.pumnowe.pl oraz na stronie BIP Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-
gdansku-taryfy/rzgw-gdansk-decyzja-nr-gd-rzt-70-251-83-2021-d-dw.html oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Nowe.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU
inż. Krzysztof Tonklewicz

Ogłoszenie – zmiana Taryfy na wodę i ścieki z dniem 12-08-2021
Nowa taryfa i decyzja
Link do decyzji Wód Polskich

Skip to content