Ogłoszenie

Na terenach nieruchomości posiadających przyłącze do sieci wodociągowej lub własne ujęcie wody (studnie) powstają ścieki komunalne (w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych).

Ścieki komunalne trafiają do:

– sieci kanalizacyjnej lub;

– przydomowej oczyszczalni ścieków lub;

– zbiornika bezodpływowego (popularnie nazywanego szambem);

 

Zbiorniki bezodpływowe Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Co to jest?
Instalacje i urządzenia przeznaczone do CZASOWEGO (PRZEJŚCIOWEGO) GROMADZENIA nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

 

Instalacje i urządzenia służące do neutralizacji (oczyszczenia) ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów;

Integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków jest OSADNIK, w którym następuje proces fermentacji, a produktem tego procesy są OSADY.

 

Co gromadzą urządzenia?
Nieczystości ciekłe to ścieki  (w postaci uwodnionej) gromadzone czasowo (przejściowo) w zbiornikach bezodpływowych. OSADY to produkt (szlam lub postać stała) powstający w procesach fermentacji ścieków.
Gdzie trafiają nieczystości/osady?
Do STACJI  zlokalizowanej na terenie gminy, czyli do Oczyszczalni ścieków celem ich oczyszczenia.

Najbliższy adres:

– Oczyszczalnia Ścieków w Trylu (gm. Nowe)

 

Do RIPOK Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów – zlokalizowanych na terenie kilku sąsiednich gmin.

 

Najbliższy adres:

– RIPOK w Sulnówku (gm. Świecie)

– RIPOK w Zakurzewie (gm. Grudziądz)

– RIPOK w Bladowie (gm. Tuchola)

 

Kto świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiornika/oczyszczalni?
Podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy;

np. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem,

www.pumnowe.pl, tel. 52 3338813 lub 52 3338818;

Podmiot posiadający zezwolenie na transport odpadów i dysponujący odpowiednim sprzętem.
Koszt usługi opróżnienia?
Regulowany uchwałą Rady Miejskiej – na terenie Gminy Nowe nie przekracza 20 zł za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych (Uchwała Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r.) Cena odbioru tych zanieczyszczeń jest kilkakrotnie wyższa niż cena odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych dlatego, że ilość zanieczyszczeń w osadach pochodzących z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach ze zbiorników bezodpływowych i opróżnianie wymaga użycia większych nakładów technicznych ze względu na ich stan skupienia. Często nie ma możliwości neutralizacji tego rodzaju odpadów w oczyszczalni ścieków i zachodzi konieczność przekazania do instalacji RIPOK.
Obowiązki właścicieli nieruchomości:
Zbiorniki bezodpływowe Przydomowe oczyszczalnie ścieków
– usytuowanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego;

– pozbywanie się nieczystości ciekłych systematycznie co najmniej raz na pół roku, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika i osadzania się nadmiernej ilości osadów ;

 

– udokumentowanie w formie umowy korzystanie z usług przedsiębiorcy opróżniającego zbiorniki bezodpływowe – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

 

– eksploatacja zgodnie z zapisami instrukcji użytkowania;

-usytuowanie przydomowej oczyszczalni w sposób umożliwiający dojazd firmie świadczącej usługi;

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Nowem posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) Gminy prowadzą ewidencję:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni  ścieków  w celu  kontroli  częstotliwości i sposobu  pozbywania  się  komunalnych  osadów  ściekowych  oraz  w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem, ponieważ większość bakterii chorobotwórczych wraz ze ściekami przedostaje się do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych, a w następstwie do powietrza. Zanieczyszczenia powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodzimy więc sobie samym!

Niedopuszczalnym jest, by ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków były gromadzone lub wywożone na grunty rolne.

 

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content