8 listopada 2017

Wodociągi i oczyszczalnia

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

Jednym z głównych zadań spółki jest zaopatrywanie miasta i gminy Nowe w wodę i odprowadzanie ścieków.

SUW NOWE

Ujęcie wody dla miasta Nowe znajduje w dolinie Wisły, między ulicą Kniatek a ujściem rzeki Mątawy do Wisły. Ujęcie składa się z czterech studni głębinowych.

Pobór wody odbywa się za pomocą czterech pomp głębinowych w studniach o głębokości około 20 metrów każda, z których woda tłoczona jest do oddalonej o około 250 metrów stacji uzdatniania wody przy ul. Kniatek. Na stacji uzdatniania woda poddawana jest procesom napowietrzania i jednostopniowej filtracji w celu usunięcia niesionych ze sobą zanieczyszczeń, głównie jonów żelaza i manganu. Uzdatniona woda trafia do zbiornika retencyjnego dwukomorowego, z którego tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą dwóch zestawów pomp pionowych. Stacja uzdatniania działa w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu szaf sterowniczych wyposażonych w urządzenia sterujące wydobyciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody do sieci wodociągowej. Z ujęcia wody w Nowem zasilana jest sieć wodociągowa w mieście Nowe oraz wsie Kończyce, Morgi, Zdrojewo, Mały Komorsk, Pastwiska.

SUW BOCHLIN

Ujęcie wody w Bochlinie znajduje się w centrum wsi przy drodze krajowej nr 91 i składa się z trzech studni głębinowych.

Pobór wody odbywa się za pomocą trzech pomp głębinowych w studniach o głębokości około 100 metrów, z których woda tłoczona jest do oddalonej o około 20 metrów stacji uzdatniania wody. Na stacji uzdatniania woda poddawana jest procesom napowietrzania i jednostopniowej filtracji w celu usunięcia niesionych ze sobą zanieczyszczeń, głównie jonów żelaza i manganu. Uzdatniona woda trafia do zbiorników retencyjnych , z których tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą zestawu czterech pomp pionowych. Wydobycie i dystrybucja wody sterowane są automatycznie, natomiast płukanie filtrów wymaga obsługi operatora.

SUW TRYL

Ujęcie wody w Trylu znajduje się przy drodze powiatowej Nowe – Wielki Lubień i składa się z dwóch studni głębinowych.

Pobór wody odbywa się za pomocą dwóch pomp głębinowych w studniach o głębokości około 50-60 metrów, z których woda tłoczona jest do oddalonej o około 100 metrów stacji uzdatniania wody. Na stacji uzdatniania woda poddawana jest procesom napowietrzania i dwustopniowej filtracji w celu usunięcia niesionych ze sobą zanieczyszczeń, głównie jonów żelaza i manganu. Uzdatniona woda trafia do zbiorników retencyjnych , z których tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą zestawu czterech pomp pionowych. Wydobycie i dystrybucja wody sterowane są automatycznie, natomiast płukanie filtrów wymaga obsługi operatora.

Wszystkie stacje wodociągowe wyposażone są w agregaty prądotwórcze na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej. Łączna długość sieci wodociągowej to około 106 km. Ilość dostarczanej wody do mieszkańców miasta i gminy wynosi około  325 tys. m3/rok.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PUM Sp. z o.o. zajmuje się także eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków, znajdującą się w miejscowości Tryl. Ścieki oczyszczane są w procesach mechaniczno-biologicznych, a po oczyszczeniu trafiają do rzeki Mątawy. Oczyszczalnia została oddana do użytku w 2004 roku, ścieki dostarczane są za pomocą 34 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz dowożone samochodami asenizacyjnymi. Rocznie urządzenia oczyszczalni oczyszczają około 300 tys. m3 ścieków.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6328/

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Druki do pobrania

Zapraszamy do lektury : 110 lat wodociągów

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe

Pracownicy:

Dział Wodociągów tel. 52 33 38 818

Biuro Obsługi Klienta tel. 723 451 898

email: wodociagi@pumnowe.pl

Oczyszczalnia – tel. 607 448 225 – czynny 24h

Kierownik Działu Wodociągi i Oczyszczalnia
Michał Szambowski

oczyszczalnia@pumnowe.pl

Skip to content