13 czerwca 2017

Składowisko odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich zarządza Składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Twarda Góra – Milewo

Składowisko jest własnością przedsiębiorstwa i przyjmuje odpady celem poddania ich procesowi unieszkodliwiania (poprzez składowanie). Czynne jest codziennie, oprócz dni wolnych od pracy i świąt od godziny 7oo do 15oo. Składowisko odpadów posiada wszystkie wymagane do tego celu pozwolenia. Składowiskiem zarządza pracownik, który posiada uprawnienia do prowadzenia wyżej wymienionego obiektu oraz trzech pracowników, do których należy segregacja odzyskanych surowców i materiałów oraz prace pomocnicze.

Nasze składowisko w Twardej Górze-Milewo uchwałą nr IX/226/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” nie jest już uwzględniona jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu. W związku z powyższym wszystkie odpady komunalne i odpady surowcowe wyselekcjonowane z odpadów komunalnych są transportowane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz innych instalacji zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.

Na terenie składowiska funkcjonuje PSZOK (więcej informacji o punkcie w zakładce: Gospodarka Komunalna).

 

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe

Pracownicy:


Hieronim Jabłoński

tel.: 52 3327712
skladowisko@pumnowe.pl

 

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content