13 czerwca 2017

Gospodarka komunalna

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 1. Odbierania odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. świadczy usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od klientów indywidualnych (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego). Obecnie spółka odbiera odpady komunalne od kontrahentów, z terenu Gminy Nowe i z terenu Gminy Dragacz.

Oferujemy klientom odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników metalowych o pojemności 110 l i 1100 l oraz z pojemników plastikowych o pojemności: 120 l, 240 l, 400 l, 1100 l.

Odbieramy odpady komunalne zbierane selektywnie:

 • Papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w pojemnikach lub workach koloru żółtego;
 • Opakowania ze szkła – gromadzone w pojemnikach lub workach koloru zielonego;
 • Odpady ulegające biodegradacji – gromadzone w pojemnikach lub workach koloru brązowego;
 • Odpady popiołów z gospodarstw domowych – gromadzone w pojemnikach metalowych;

Obecnie odbieramy odpady komunalne od mieszkańców na podstawie realizowanych umów z gminami:

 • Z terenu Gminy Nowe
 • Z terenu Gminy Smętowo Graniczne.

Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczymy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Posiadamy w swojej flocie kilkanaście pojazdów ciężarowych (śmieciarek) przeznaczonych do odbioru różnych frakcji odpadów i o różnym stopniu zagęszczania odpadów (z funkcją kompaktującą).

 1. Wywóz nieczystości płynnych od klientów (usługi asenizacyjne).

Świadczymy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z terenów Gminy Nowe, Gminy Gniew i Gminy Smętowo Graniczne przy użyciu wozów asenizacyjnych (pojemność zbiornika 9m3 oraz 12m3). Na indywidualne zlecenia klientów oferujemy do wynajmu toaletę przenośną.

 1. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK – jest to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. PSZOK funkcjonuje od 01.07.2013 r.

PSZOK mieści się na:

 • Składowisku Odpadów Milewo – Twarda Góra
 • na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej 3 w Nowem ( tzw. „mały” PSZOK)
 • Punkt w Milewie, jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
 • Punkt przy ul. Wiatracznej jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00-19.00 oraz w każdą sobotę w godz. 7.00-15.00 (z wyłączeniem świąt).

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nowe mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

 • szkło białe i kolorowe (bez szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster itp.)
 • tworzywa sztuczne (tzw. Plastik), w tym typu PET, PP, butelki po napojach;
 • metal, w tym puszki;
 • papier, tektura (w tym gazety, czasopisma);
 • opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, napojach, sokach);
 • tekstylia, odzież (w tym ubrania i obuwie);
 • odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

Aby zostawić odpady w PSZOK wystarczy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Nowe (dowód osobisty, paszport, nakaz płatniczy itp.).

Na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej w Nowem otwarty jest „mały” PSZOK, w którym można oddawać:

 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – małe AGD;

Ponadto, świadczymy także usługi transportu odpadów „problemowych” na PSZOK poprzez:

 • Wynajęcie kontenera o pojemności 7m3 lub 10m3
 • Usługę transportową ciągnikiem rolniczym z przyczepą;
 • Usługę transportową samochodem ciężarowym o ładowności do 12 t;
 1. Pielęgnacja terenów zielonych

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych. Klientom oferujemy usługi:

 • koszenia trawników przy użyciu: kos spalinowych, kosiarek spalinowych, kosiarki samojezdnej, ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową;
 • cięcia żywopłotów przy pomocy nożyc spalinowych i nożyc ręcznych;
 • sadzenia, nawożenia, podlewania roślin (kwiaty, krzewy, drzewa);
 • pilarza;
 • oraz inne usługi przy pielęgnacji terenów zielonych.
 1. Utrzymanie czystości ulic, placów, chodników

Spółka świadczy usługi w zakresie oczyszczania ulic, chodników, placów, parkingów, terenów przed posesją. Wykonujemy zarówno pracę ręczne, jak i przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Oferujemy w swym zakresie usługi:

 • zamiatania zamiatarką samojezdną;
 • zamiatania ręcznego przy posesji;
 • odśnieżania ręcznego przy posesji;
 • odśnieżania przy użyciu odśnieżarki samojezdnej;
 • odśnieżania ciągnikiem rolniczym, samochodem ciężarowym
 • zwalczania śliskości na drogach przy użyciu piaskarki;

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe

Pracownicy:

 

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej:
Kamila Górska-Telęga

tel.: 52 3338817
komunalne@pumnowe.pl

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content